МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2021 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

Эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2021 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тендерүүдийг нэгтгэн зохион байгуулах эрхийг аймгийн Засаг даргын А/855 дугаар захирамжаар шилжүүлэн, ЭМГ-ын даргын А/193, 194 дүгээр тушаалуудаар үнэлгээний хороог байгуулан Сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн 2021 оны хэрэгцээт эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах  207,7 сая төгрөгийн 37 багц бүхий цахим нээлттэй тендерийг зарлаж урилгыг тухай бүр www.tender.gov.mn , зууны мэдээ сонинд байршуулж, хамгийн сайн үнэлэгдсэн 12 байгууллагатай гэрээ байгуулан Сумын Эрүүл мэндийн төвүүд эхний улирлын эм хэрэгслийг бүрэн татан аваад байна.