ТАНИЛЦУУЛГА

Эрүүл мэндийн газар нь Монгол улсын Эрүүл мэндийн багц хуулиуд, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого,  Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн талаар дэвшүүлсэн зорилго зорилтыг орон нутагт зохион байгуулах  чиг үүрэг бүхий  аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг юм.

Эрхэм зорилго:

Хүн амын хэрэгцээнд нийцсэн чанартай, аюулгүй, хүртээмжтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэвтрүүлэх.

Байгууллагын чиг үүрэг:

  1. Эрүүл мэндийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газар, нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, Засаг даргын гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах;
  2. Улсын хэмжээний үйлчилгээтэи болон гадаадын хөрөнгө оруулалттайгаас бусад эрүүл мэндийн байгууллага байгуулах, түүнд тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлаар санал, дүгнэлт гаргаж, тухайн шатны Засаг даргад танилцуулах;
  3. Эмнэлгийн орыг эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоосон хязгаарт багтаан зохицуулах;
  4. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавих;
  5. Харьяалах нутаг дэвсгэрийн хүн амын эрүүл мэндийн статистик мэдээлэл, эрүүл мэндийн байгууллагын тайлан мэдээ, мэдээллийг нэгтгэн холбогдох байгууллагад өгөх.