Эрсдэлийн харилцаа холбоо, сургалт сурталчилгаа 3

Эрсдэлийн харилцаа холбоо, сургалт сурталчилгаа 3

ЭМЯ, ХӨСҮТ-өөс явуулж буй улирлын

ЭМЯ, ХӨСҮТ-өөс явуулж буй улирлын томуугийн эдийн засгийн дарамтыг тооцоолох судалгааг аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдтэй хамтран зохион байгуулахаар ЭМГ-ын даргын А/03 тушаалаар байгуулсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг нийт 41 судалгааг авсан. Үүнээс 5 хүртэлх насны хүүхэд -23, 65-аас дээш нас-9, жирэмсэн-9, /асран хамгаалагч-32, давтан судалгаа-2/.