МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл

Эрүүл мэндийн газрын ЭТҮХ-ийн мэргэжилтнүүд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын нэг удаагийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл, тусгаарлах өрөө, ажиглалтын байрны бэлэн байдлыг онлайнаар шалгаж, дутуу зүйлсийг гүйцээлгэн, фото зургаар тайланг татан авч, Улаанбаатар хотоос иргэдийг татан авалт хийхэд сумдын бэлэн байдалд үнэлгээ хийж заавар зөвлөмж өглөө.