МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл

2020.11.23-нд Сайншанд Замын үүд өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд түргэн тусламжийн 5 машинаар нийт 55 хүнд, үүнээс хүүхдийн 20 дуудлаганд үйлчилж, дуудлагаас томуу 18 бүртгэгдсэн. Гэрийн эргэлт 56 хүнд хийж, төрөх тасгаас 9 эх нярай хүлээн авч гэрт нь хүргэн, 22 эх нярай гэрээр эргэж, зөвлөгөө өгч, хэвтрийн 21 хүнд эмчилгээ хийн, 30 хүнд жор бичиж, 4 өрхийн нийт 19 эмч мэргэжилтэн иргэдэд анхан шатны тусламжийг шуурхай үзүүлэн ажиллаа.