Хүүхдийн төв сувилалтай хамтран зохион байгуулж буй "Бага насны хүүхдийн нэмэгдэл хоол, асаргаа сувилгааны арга зүй" сэдэвт сургалт явагдаж байна.

Хүүхдийн төв сувилалтай хамтран зохион байгуулж буй "Бага насны хүүхдийн нэмэгдэл хоол, асаргаа сувилгааны арга зүй" сэдэвт сургалт явагдаж байна.

Хүүхдийн төв сувилалтай хамтран зохион байгуулж буй

Хүүхдийн төв сувилалтай хамтран зохион байгуулж буй "Бага насны хүүхдийн нэмэгдэл хоол, асаргаа сувилгааны арга зүй" сэдэвт сургалт явагдаж байна.