Өрх сумын эмч нарт ЭХО шинжилгээний баримжаа олгох орон нутгийн сургалт эхэллээ.

Өрх сумын эмч нарт ЭХО шинжилгээний баримжаа олгох орон нутгийн сургалт эхэллээ.

Өрх сумын эмч нарт ЭХО шинжилгээний баримжаа олгох орон нутгийн сургалт өнөөдрөөс эхэллээ.

Өрх сумын эмч нарт ЭХО шинжилгээний баримжаа олгох орон нутгийн сургалт өнөөдрөөс эхэллээ. Сургалтанд анхан шатны 13 эмч нар хамрагдаж, оношилгооны мэдлэг чадавхаа нэмэгдүүлж байна. Сургалтыг БС-ын доктор, клиникийн профессор, Дүрс оношилгооны ахлах зэргийн эмч У.Энхбаяр, АУны доктор, кли.проф, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч Б.Наранцэцэг нар удирдан онол дадлага хосолсон хэлбэрээр явуулна.