"Коронавируст халдварын сэргийлэлт, хяналт, эмнэлзүйн орон нутгийн сургагч багш бэлдэх" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

"Коронавируст халдварын сэргийлэлт, хяналт, эмнэлзүйн орон нутгийн сургагч багш бэлдэх" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

"Коронавируст халдварын сэргийлэлт, хяналт, эмнэлзүйн орон нутгийн сургагч багш бэлдэх" сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Эрүүл мэндийн сайдын 2020оны А/259 дүгээр тушаалын дагуу "Коронавируст халдварын сэргийлэлт, хяналт, эмнэлзүйн орон нутгийн сургагч багш бэлдэх" сургалт 2020.05.26-27ны өдрүүдэд ЭМГ дээр зохион байгуулагдаж байна. Уг сургалтыг ЭМЯ-наас томилогдсон 6 багш удирдан явуулах ба 5 эрүүл мэндийн байгууллагын 21 эмч мэргэжилтэн хамрагдаж байна.