ТАНИЛЦУУЛГА

Эрүүл мэндийн газар нь Монгол улсын Эрүүл мэндийн багц хуулиуд, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого,  Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн талаар дэвшүүлсэн зорилго зорилтыг орон нутагт зохион байгуулах  чиг үүрэг бүхий  аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг юм.